Az 501/2020. (XI. 14.) kormány rendelet Közlönyben megjelent szövege

 

A Kormány 501/2020. (XI. 14.) Korm. rendelete

a veszélyhelyzet ideje alatt a digitális oktatással érintett családokat segítő intézkedésekről

 

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről     és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A.§-ára,

az 5. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus- világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési  felhatalmazásalapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

1.  Ingyenes internet-hozzáférési szolgáltatásbiztosítása

 

1.  §  (1)  A  helyhez  kötött  internet-hozzáférési  szolgáltatás  30  napra  (a  továbbiakban:  szolgáltatás)  ingyenesen  vehető  igénybe  a  köznevelésben  és  a  szakképzésben,  nappali  rendszerű  nevelés-oktatásban  és  szakmai  oktatásban,       a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedésekről szóló kormányrendelettel összhangban elrendelt tantermen   kívüli,    digitális    munkarendben    működő    középfokú    iskolával    fennálló    jogviszonyra    tekintettel a (2) bekezdésben meghatározott jogosultáltal.

(2)    Az(1)bekezdésszerintiszolgáltatásingyenesigénybevételérejogosult

a)             az  előfizetéssel  rendelkező  tanuló  vagy   helyette   előfizetéssel   rendelkező   törvényes   képviselője,   vagy az a személy, akinek előfizetését a jogosult tanuló vagy törvényes képviselője erre jogosító jogcím alapján használja;

b)             az előfizetéssel rendelkező pedagógus vagy oktató, vagy az a személy, akinek előfizetését ajogosult pedagógusvagyoktatóerrejogosítójogcímalapjánhasználja

(a továbbiakban együtt: jogosult).

(3)    A jogosult lakóhelye, tartózkodási helye vagy szálláshelye szerinti helyek közül egy jogosultság alapján csak egy helyen veheti a szolgáltatást ingyenesenigénybe.

 

2.  §        (1)Az 1. § (1) bekezdése szerinti ingyenes szolgáltatásra való jogosultság a jogosultat

a)             azerendelethatálybalépésétmegelőzőnaponfennállószerződésifeltételekszerintvagy

b)             új előfizetői szerződés megkötése esetén illetimeg.

(2)    Az 1. § (1) bekezdése szerinti ingyenes szolgáltatásra való jogosultság megszűnik az 1. § szerinti bármely jogosultsági feltétel megszűnéseesetén.

(3)    Az elektronikus hírközlésről szóló törvény szerinti szolgáltató (a továbbiakban: szolgáltató) 2020. december hónapbankibocsátásrakerülőszámlábanaz1.§(1)bekezdéseszerinti30napidőtartamúkedvezménytjóváírja.

 

3.  §     (1)  A jogosult az ingyenes szolgáltatás igénybevételére vonatkozó igényét – lehetőség szerint elektronikus úton – jelzi a szolgáltatófelé.

(2) A jogosult büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik a szolgáltató felé, hogy az ingyenes szolgáltatás igénybevételének feltételei fennállnak.

 

2. Záró rendelkezések

 

4.  §        (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon léphatályba.

(2) Az 5. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

 

5.  §        (1) A Kormány e rendelet hatályát a koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény hatályvesztéséigmeghosszabbítja.

(2) Ez a rendelet 2021. február 8-án hatályát veszti.

 

Orbán Viktor s. k.,

  miniszterelnök