A Tatabányai Szakképzési Centrum tájékoztatója a felnőttoktatásról

TÁJÉKOZTATÓ A FELNŐTTOKTATÁSRÓL

 Székhely címe:2800 Tatabánya, Fő tér 4.

OM azonosító: 203064

Telefonszám: 34/517-148

E-mail cím: titkarsag@tszc.hu

Honlap: www.tszc.hu

 

Felnőttoktatás vagy felnőttképzés?

 A felnőttoktatás iskolarendszerű oktatás, ahol a tanuló munkahelyi, családi vagy más irányú elfoglaltságához, a meglévő ismereteihez és életkorához igazodó iskolai oktatásban vesz részt valamelyik közoktatási intézményben nappali, esti vagy levelező formában. Az oktatásban résztvevők tanulói jogviszonyt létesítenek a képző intézménnyel.

A felnőttképzés fogalmát az iskolarendszeren kívüli képzésekre használják, amelyet azok a képzők szervezhetnek, akik arra engedélyt kapnak. A képzés résztvevői nem állnak tanulói jogviszonyban a képző intézménnyel, hanem felnőttképzési szerződést kötnek vele.

 

Ingyenesség

Az első és a második OKJ szerinti szakképesítés megszerzését az állam ingyenesen biztosítja a szakképző iskolai tanulók számára a felnőttoktatásban.

 

A részvétel feltételei

 A tanuló attól a tanévtől kezdve folytathatja a tanulmányait felnőttoktatás keretében, amelyben a tizenhatodik életévét betölti. A második szakképesítés megszerzésére irányuló képzésben kizárólag felnőttoktatás esti vagy lefelező formájában kezdhet. A második szakképesítés megszerzésére irányuló felkészítés csak az első szakképesítés megszerzését követően kezdhető meg.

A felnőttoktatást folytató nevelési-oktatási intézménybe történő beiratkozáshoz be kell mutatni a jelentkező nevére kiállított személyi azonosítót és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt, valamint a jelentkező által elvégzett iskolai évfolyamokról kiállított bizonyítványt. A korábban megszerzett szakképesítésekről a tanulónak nyilatkoznia kell!

  

Hányadik szakképesítés?

 Nem számít szakképesítésnek

 • 1997 után kiállított szakközépiskolai érettségi, ugyanis azzal már nem adtak együtt szakképesítést is;
 • gimnáziumi érettségi, valamint a szakközépiskolai érettségi 1998-tól kezdődően
 • a főiskolai vagy egyetemi diploma);
 • a meglévő szakképesítéssel betölthető munkakör magasabb színvonalon való ellátását biztosító képzésben szerezhető – a szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott körbe tartozó, kapcsolódó – szakképesítés.

Szakképesítés, de nem számít az ingyenesség szempontjából

 • olyan államilag elismert vagy államilag el nem ismert szakképesítés (akár OKJ-s, akár nem), amelyet nem iskolarendszerben, hanem tanfolyamon

Honnan derül ki, hogy tanfolyami képzés?

 • ha fizetni kellett érte;
 • nem kellett fizetni érte, de fizette a munkáltató vagy a munkaügyi központ;
 • ha a bizonyítványban a kurzust szervező (nem a vizsgáztató hely) nem közoktatási intézmény( pl. Bt. vagy más cég);
 • ha felnőttképzési szerződés alapján folyt a képzés.

 

A második szakképesítésért már csak felnőttoktatásban lehet ingyenesen tanulni kizárólag esti, vagy levelező munkarendben folyó képzés keretei között.

 

Felnőttoktatásban résztvevők jogosultságai, juttatásai

 Diákigazolvány

A köznevelési intézményben tanuló diáknak az oktatás munkarendje szerinti diákigazolvány az intézményben igényelhető. A diákigazolvány típusai: nappali, esti, levelező, távoktatásos diákigazolvány.

 Kollégiumi ellátás

A tanulónak a kollégiumi tagsági jog-viszony térítésmentes, ha a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban vesz részt, vagy esti levelező munkarend szerinti képzésben, ha még nem töltötte be a 19. életévét.

Családi pótlék (iskoláztatási támogatás)

A saját jogán jogosult iskoláztatási támogatásra a felnőttoktatásban tanulmányokat folytató személy,

 • akinek mindkét szülője elhunyt,
 • akinek a vele egy háztartásban élő hajadon, nőtlen, elvált vagy házastársától különélő szülője elhunyt,
 • aki kikerült az átmeneti vagy tartós nevelésből,
 • akinek a gyámsága nagykorúvá válása miatt szűnt meg,

annak a tanévnek az utolsó napjáig, amelyben a huszadik – sajátos nevelési igényű tanuló esetében huszonharmadik – életévét betölti.

Azonban ha munkaviszonyból jövedelme származik és betöltötte a 18. életévét, nem jogosult az iskoláztatási támogatásra.

 

A tanulmányi kötelezettség teljesítése

A felnőttoktatásban  a tanuló tudását – ha az iskola helyi tanterve eltérően nem rendelkezik –a tanítási év végén osztályozó vizsgán kell értékelni. Az iskolának dokumentálnia kell a tanuló tanórai foglalkozásokon való jelenlétét, távolmaradásának indokát, igazolását.

Megszűnik a tanuló tanulói jogviszonya, ha a szorgalmi időszakban húsz tanóránál többet mulasztott igazolatlanul.