Iskolánkról

Rövid iskolatörténet és az épületek

A Tatabányai Szakképzési Centrum Balassa Bálint Gazdasági Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája két, nagy hagyománnyal rendelkező intézmény egyesítésével jött létre Esztergomban.

Balassa Bálint nevét 2004-ben vette fel a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola, melynek jogelődje 1955-ben alakult.

Az 1911-ben alapított Berzeviczy Gergely Közgazdasági Szakközépiskola ugyanebben az évben átköltözött az Északi Kanonok-sor felújítás alatt álló épületegyüttesébe. A két iskola 2005-ben egyesült, de még külön épületben folyt az oktató-nevelő munka. A régi „keris” osztályok fokozatosan költöztek fel az épületbe, mely 2008-ban készült el véglegesen. Így jött létre a térség meghatározó képzőintézménye.

Az épületben 31 osztályterem, 5 csoportszoba és ugyanennyi informatikai szaktanterem, 2-2 nyelvi labor, pincér- illetve kereskedelmi kabinet, valamint könyvtár található.

Az iskola 2015-ben a Nemzetgazdasági Minisztérium fenntartásában működő Tatabányai Szakképzési Centrum tagintézményévé vált.

Az iskola a főépületen kívül két telephellyel rendelkezik. Az egyik a József Attila Általános Iskola főzőkonyhájából átalakított tankonyha és cukrászda. A fejlesztés 2009-ben kezdődött és 2012 végén zárult le. A jelentős pályázati támogatással létrejött gyakorlóbázis így megfelelő színvonalú, EU-konform vendéglátóipari szakképzést biztosít.

A másik a főépülethez közeli tornaterem, amelynek felújítása szintén megkezdődött: új padlózatot kapott, valamint kicserélték az öltözők bútorzatát is.

Az intézményben több, mint 700 diák tanul nappali rendszerű képzésben, mintegy 160 fő esti tagozaton készül fel az érettségire és a szakmai vizsgákra.

Az iskolában 74 fő gondoskodik az oktató-nevelő munkáról, ebből 58 fő pedagógus.

Az igazgató munkáját három helyettes (általános, szakmai és nevelési-oktatási) valamint egy gyakorlati oktatásvezető segíti.

A képzés rendszere

A 2016/2017-es tanévtől vezették be felmenő rendszerben az új szakközépiskolai és szakgimnáziumi képzéseket. A választható idegen nyelv mindkét esetben az angol vagy német, az általános iskolai tananyagra épülve.

A korábbi szakiskolai képzést a 3+2 éves szakközépiskola váltotta fel. Az első három évben a választott szakmát tanulják elméleti és gyakorlati oktatás keretében a tanulók, valamint közismereti képzésben vesznek részt.
A 9. évfolyamon a szakmai gyakorlati képzés az iskola saját gyakorlóhelyein (tankonyha, tancukrászda illetve pincér kabinet) történik és szintvizsgával fejeződik be. A 10-11. évfolyamon a gyakorlati képzés tanulószerződés alapján, munkahelyeken zajlik. A 9-10. évfolyamot követően a tanulóknak összefüggő nyári szakmai gyakorlatot kell teljesíteni.
Négy szakma elsajátítására nyílik lehetőség: eladó a kereskedelem ágazatban, valamint cukrász, pincér és szakács a vendéglátóipar területén.
A szakmai vizsgát teljesítve két év alatt készülhetnek fel az érettségire a tanulók emelt óraszámú, kizárólag közismereti képzésben. Négy tárgyból kell vizsgát tenniük, mivel szakmai végzettségük alapján mentesülnek az ötödik alól.

A 4+1 éves szakgimnázium az eddigi szakközépiskolai képzés helyébe lépett.
Az érettségire felkészítő közismereti képzés mellett szakmai elméleti és gyakorlati oktatás folyik az első négy évben.
A jelentkezéskor a
közgazdaság, ügyvitel, kereskedelem, vendéglátóipar, turisztika valamint a közlekedés, szállítmányozás és logisztika ágazatok választhatóak. Így az érettségi vizsga előtt, szakmai vizsga letételével a Pénzügyi-számviteli ügyintéző; Irodai titkár, Kereskedő, Vendéglátásszervező, Turisztikai szervező, értékesítő és Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző mellékszakképesítések szerezhetők meg az adott ágazatokban. Az érettségi vizsga megkezdésének feltétele az 50 órás közösségi szolgálat teljesítése. A vizsgatárgyak: magyar nyelv és irodalom, történelem, idegen nyelv, matematika, valamint egy, a szakmai ágazatnak megfelelő szakmai tárgy.
Az érettségit követő egy évben a diákoknak lehetőségük van az Országos Képzési Jegyzékben meghatározottak szerint a szakmai érettségi vizsga ágazatához tartozó szakképzést választani. A következő emelt szintű szakmák elsajátítására nyílik lehetőség: Pénzügyi-számviteli ügyintéző; Irodai titkár; Kereskedő; Vendéglátásszervező; Turisztikai szervező, értékesítő; valamint Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző.
Az ágazati szakmai érettségivel nem rendelkező, illetve más iskolából érkező tanulók számára ez a képzési idő két év. Esetükben a 13. évfolyamon még szakmai érettségi vizsgát kell tenniük; a 14. évfolyamon már a szakmai vizsgára való felkészítés folyik.

Itt tanuló diákjaink a szakképzéshez kapcsolódó gyárlátogatásokon is részt vesznek: például a helyi Magyar Suzuki Zrt., a komáromi Byd Kft. és a győri Audi Hungaria Zrt. üzemeit is megtekintették.

Hagyományok, rendezvények

Az új épülettel megoldódott a régi iskolák egyik legfontosabb problémája: külön díszterem áll rendelkezésre az ünnepségek, bemutató órák lebonyolítására; a művészek, civil szervezetek, egyesületek kiállításainak. Utóbbiak a nagyközönség számára is látogathatók az iskola nyitva tartási ideje alatt.
Az iskola kortárs művészeti csoportokat is vendégül lát itt. (2018 febr., márc. 22. és 28.)

Hagyományosan, több év(tized)re visszatekintő ünnepségekkel és rendezvényekkel büszkélkedhet az iskola. Az 1956-os forradalom és szabadságharc ünnepét az esztergomi események fő helyszínén, a Sötétkapunál tartjuk. Ennek keretében a tanulók versben, prózában és énekkel emlékeznek meg az országos, fővárosi és esztergomi eseményekről. Az ünnepséget a helyi áldozatok emléktáblájának koszorúzása zárja. (2017/2018. okt.)

A Hagelmayer István Emlékünnep az Állami Számvevőszék egykori elnökére emlékezik, aki az iskola jogelődjében érettségizett 1952-ben.
A róla elnevezett teremben kerül sor születésének évfordulóján az ünnepi műsorral egybekötött koszorúzásra. A meghívottak között vannak a családtagok, egykori osztályfőnöke és osztálytársai, valamint az iskola képviselői. (2016/2017/2018. nov.)

Minden év decemberében kerül sor az Adventi hónap rendezvénysorozatára és azt lezáró Adventi Forgatagra.
Ekkor az osztályok karácsonyi díszbe öltöztetik az iskola folyosóit, az osztálytermeket és a dísztermet. Mindeközben elkészül a mézeskalács falu a portákból, melyet a meghívott óvodások tekinthetnek meg. (2016/2017. dec.)
Ugyancsak a hónap során gyűjtik a diákok a karácsonyi ajándékokat.
Ezeket az esztergomi Máltai Szeretetszolgálat rászorulóinak és a Szent Rita Fogyatékos Otthon lakóinak adományozzuk az alkalomhoz illő műsor keretében. (2017/2018. dec.)
A rendezvénysorozatot zárja az év utolsó tanításmentes munkanapján az Adventi Forgatag, mely két fő helyszínen zajlik.
Az iskola folyosóin akadályverseny és karácsonyi kézműves foglalkozások várják a diákokat.
A díszteremben pedig az osztályok, illetve a tanári kamarakórus ad ünnepi műsort.
(2015/2016/2017/2018. dec.)

Eredetileg a Berzeviczy Szakközépiskola rendezvénye a volt a Fehér Rózsa Bál, mely a városban is jelentős eseménynek számított.
A több évtizedes hagyománnyal bíró eseményt a Fürdő Szállóban, a Sportcsarnokban, a Dobó Gimnáziumban, majd a Prímás Pincében szervezték meg.
A vacsorával, nyitótánccal és a helyi vállalkozások által felajánlott tombolával színesített bált a jelenlegi és volt tanárok, diákok és szülők is megtisztelik. (2019. febr.)

Az 1848/49 évi Forradalom és Szabadságharc Emléknapja alkalmából tartott ünnepi megemlékezésnek szintén az iskola díszterme ad otthont.
Ekkor az irodalomtanárok felkészítésével a tanulók felelevenítik a március 15-höz kötődő nemzetközi és hazai történéseket, a főbb 1848/49-es országos eseményeket, külön kiemelve Esztergom és térségének vonatkozásait. (2017/2018/2019. márc.)

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma három témahetet integrált a tanév rendjébe az általános és középiskolás korosztály részére.
Ezen rendhagyó alkalmakkor a diákok a hagyományos tanóráktól eltérő módon dolgoznak fel egy-egy, a tanulmányaikhoz kötődő témát. A Pénz7-Pénzügyi és Vállalkozói Témahetet a Magyar Bankszövetség és a Pénziránytű Alapítvány indította el a 2014/15-ös tanévben.
Két év múlva a tanév rendjébe is beépült, iskolánk ekkor csatlakozott hozzá. Az European Money Week rendezvénysorozathoz kapcsolódó program célkitűzése felhívni a figyelmet a pénzügyi tudatosság, alapismeretek és kultúra fejlesztésének fontosságára. A rendhagyó tanóra keretében a diákok egy külsős gazdasági szakember segítségével interaktív, gyakorlatorientált tananyagot dolgoznak fel. (2018. márc./ 2019. febr.)

Az EMMI és a PontVelem Nonprofit Kft. a következő tanév során hirdette meg első alkalommal a Fenntarthatósági Témahetet. Ennek célja a Föld Napja üzenetének, a fenntarthatóságra nevelés széles körű elterjesztése iskolai keretek között. A témák a természeti- és épített környezet védelme, tudatos vásárlás és fogyasztóvédelem köré épülnek. Az ehhez kapcsolódó óraterveket interaktív módon dolgozzák fel a tanulók. Az előadásokon, prezentációkon túl filmvetítésre, feladatmegoldásra és esetmegbeszélésre is támaszkodnak az órák. (2017. ápr./2019. márc.)

Az ugyanezen tanévben indított Digitális Témahét (DTH) célja, hogy a digitális kompetenciafejlesztés az informatika órákon kívűl más tantárgyakhoz is szervesen kapcsolódjon.
A hét során a diákok és tanáraik változatos és kreatív projekteken dolgoznak országszerte, egyszerre bővítve köz- és szakmai ismereteiket infokommunikációs készségeikkel.
A program felelőse, szakmai támogatója az Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetsége (IVSZ) volt az indulást követő években. Ezt a koordinátori szerepkört a 2017/2018-as tanévtől a Digitális Pedagógiai Módszertani Központ (DPMK) látja el három éven keresztül (2016/2017. ápr.)

Az Országos Bírósági Hivatal (OBH) 2013-ban indította el Nyitott Bíróság programját, melynek keretében középiskolások kapnak tájékoztatást jogi ismeretekről rendhagyó osztályfőnöki órákon. A foglalkozások az életkori sajátosságoknak megfelelően nagy hangsúlyt fektetnek a fiatalkori áldozattá válás, a fiatalkori bűnözés, az internetes bűncselekmények, a kábítószerrel való visszaélés, vagy éppen a diákság jogainak és a munka világába való belépésnek kérdéskörére. A bűnmegelőzéssel, a bíróságok működésével, az alapvető polgári jogi fogalmakkal szintén megismertetik a diákokat a városi bíróság munkatársai. (2019. ápr.)

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Komárom-Esztergom Megyei Adó- és Vámigazgatóságnak nyílt napjain a meghívott vezető munkatársak előadásokat és bemutatókat tartanak saját szakterületükön – elsősorban a diákokat illetve fiatal felnőtt munkavállalókat érintő kérdésekben.
Segítséget nyújtanak továbbá az érdeklődőknek (alkalmazottaknak és diákoknak egyaránt) az ügyfélkapu regisztrációval és adózással kapcsolatos ügyintézésben is. (2016. ápr./2017 ápr., nov.)

Az esztergom-kertvárosi Hell József Károly Műszaki Szakközépiskola 1966-ban szervezte meg első alkalommal a selmecbányai gyökerekhez kötődő esti fáklyás ballagását. Az iskolát 2000-ben összevonták az esztergomi Bottyán János Műszaki Szakközépiskolával, mely átvette a hagyományt.
A 2016/2017-es tanévtől ezt az eseményt és Esztergom többi középiskolájának ballagását összekapcsolták Városi Fáklyás Közös Ballagásként. Ekkor a diákok a Mindszenty téren gyülekeznek. Innen indulnak a Kis-Duna sétányon és a Lőrinc utcán keresztül az ünnepség helyszínére, a város főterére. (2018/2019. máj.)
A következő napon tartjuk az iskolai ballagási ünnepséget. (2018/2019. máj.)

Az Esztergom Barátainak Egyesülete és a Balassa Bálint Társaság rendezi meg a Balassa Bálint Emléknapokat. A képnapos programhoz kapcsolódva iskolánk a Balassa Bálint Szavalóversennyel emlékezik meg a város ostrománál halálos sebesülést szerzett költő-katonáról.
Ezen a régió meghívott 9-12. évfolyamos diákjai vesznek részt egy Balassa-vers illetve egy szabadon választott költő művének előadásával. A verseny az intézmény névadásának tanévétől kezdődően minden évben lebonyolításra kerül. A résztvevők közül az első három helyezetten felül különdíjast is jutalmaz a háromtagú zsűri. (2017/2018/2019. máj.)

A tanév utolsó tanításmentes munkanapján tartjuk a Diáknapot. A program hagyományosan két részből áll. Az osztályok egyik fele az iskola udvarán szabadtéri főzésen vesz részt, melynek elkészült ételeivel vendégül látják egymást és tanáraikat. Ezalatt a többiek akadályversenyen teszik próbára tudásukat, ahol a legjobb csapatokat díjazzák. (2016. máj., 2017/2018/2019. jún.)

Szakmaválasztást segítő programok

A Szakmák éjszakáját évente egyszer rendezik meg országos szinten egységes időpontban. Ekkor a szervező szakképzési centrumok és a hozzájuk csatlakozó szakképző intézmények –ellentétben a pályaválasztási kiállításokkal és vásárokkal- a szakmák bemutatásánál elsősorban a szakmakipróbálásra és az interaktivitásra helyezik a hangsúlyt.
2016 áprilisában első alkalommal kapcsolódtunk be a programsorozatba a Centrum másik két városi iskolájával, a Géza Fejedelem Ipari Szakgimnázium és Szakközépiskolával és a Bottyán János Szakgimnáziummal. (2017/2018/2019. ápr.)

Az érettségi utáni, emelt szintű ügyvitel ágazatos OKJ-s szakképzések bemutatása a célja a Szakmára hangoló programnak, mely két tanévvel később indult iskolánkban.
A rendezvény alkalmával a szakmaválasztás előtt álló, 12. évfolyamos tanulóinknak tartanak előadást és bemutatót a már szakképzésben tanuló diákok a fenti rendezvény délelőttjén. (2018. ápr.)

Az Európai Szakképzés Hetét az Európai Bizottság hirdette meg 2016-ban azzal a céllal, hogy az Európa-szerte egyidőben megszervezett programokkal vonzóbbá tegye a szakképzést és szakoktatást.
A rendezvénysorozat keretében a meghívott, szakmaválasztás előtt álló nyolcadikosoknak és szüleiknek tartunk interaktív foglalkozást valamint tájékoztató előadásokat. Ezenfelül végzős tanulóink szintén megismerkedhetnek az érettségi utáni szakképzések lehetőségeivel és üzemlátogatáson is részt vehetnek. A hét programjához tartozik az iskola Balassa Suli Chef versenye is (2016/2017/2018. nov.)

Az intézmény által oktatott szakmák megyei szinten is bemutatkoznak a Szakképzési Hét keretében a tatabányai Megyei Pályaválasztási Kiállításon a Földi Imre Sportcsarnokban minden évben. (2017. nov.)

A 2017/2018-as tanévben első alkalommal rendezte meg a dorogi Eötvös József Általános Iskola a Sulibörze rendezvényt, ahol szintén jelen volt az iskola egy standdal. (2017. nov.)

A Mesterségem Címere bentlakásos szakmaismereti tábort is ugyanebben a tanévben szervezték meg először. A hagyományos szünidei programok valamint üzemlátogatások mellett a TSZC tagintézményei mutatták be képzési kínálatukat a felső tagozatos általános iskolásoknak a tatai Fényes Strandfürdő és Kempingben. (2018. júl.)

Kiállítások és versenyek

A nevelőtestületnek köszönhetően a diákok rendszeresen vesznek részt helyi és más települések szakmai és kulturális kiállításain, rendezvényein és versenyein. Így rendszeres látogatói a Magyar Nemzeti Múzeum Esztergomi Vármúzeuma, a Keresztény Múzeum, a MNM Balassa Bálint Múzeuma, a Levéltár és a Duna Múzeum állandó és időszaki tárlatainak.
Visszatérő résztvevői a budapesti Nyitott Kör Egyesület drámapedagógai előadásainak, valamint a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum és a Terror Háza kiállításainak.

A Komárom-Esztergom Megyei Értéktár verseny az 2016/2017-es tanévben indult a Megyei Önkormányzat kezdeményezésére. Az általános és középiskolások részére szervezett vetélkedő első fordulójában egy, a településen található nevezetesség-értéket kell bemutatni. A második forduló online teszt; képfelismerési, kvíz és egyéb feladatokból áll. Az innét döntőbe jutó csapatoknak a megyei és nemzeti értékek ismeretéről kell számot adniuk. (2017. febr.)

A Komárom-Esztergom Megyei Történelem Szaktanácsadók által szervezett háromfordulós (október eleje–november vége) megyei csapatverseny minden évben a magyarországi történelem egy-egy jeles évfordulójához kötődik. A gimnáziumok illetve szakgimnáziumok tanulóinak közös megmérettetésén is részt vesz az iskola minden évben háromfős csapatával. (2017. nov.)

1997 óta rendezi meg évente Garamkövesd önkormányzata a Gyurcsó István Emléknapot.
A falu szülöttjéről elnevezett programsorozat nyitórendezvénye a költő emléke előtt tisztelgő Gyurcsó István Szavalóverseny. Itt a diákok három korosztályban versenyeznek szlovákiai magyar költők műveinek előadásával. (2018/2019. ápr.)

A Baka István Alapítvány a róla elnevezett, az 1995-ben elhunyt költő, író, műfordító emlékét őrző rendezvényként szervezi meg Szekszárdon Kárpát-medencei Baka István vers-, énekelt vers-és prózamondó találkozót és versenyt.
A már hagyományosan kétnapos találkozó középiskolások versenyének kategóriájában a jelentkező diákoknak egy Baka István-verset, egy általa fordított művet, valamint egy magyar prózát vagy verset kell előadnia. (2018. okt.)

Az esztergomi Mindszenty József Katolikus Általános Iskolában 2006 óta évente rendezik meg a Történelmi Szavalóversenyt. Itt helyi általános és középiskolás diákok klasszikus magyar irodalmi művek előadásával versengenek öt korcsoportban.

A párizsi Kangourou sans Frontieres Alapítvány által koordinált Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny 89 országban azonos időpontban megtartott tesztverseny. A 30 feladatból álló megmérettetést hazánkban a Matematikai Tehetségekért Alapítvány (korábbi nevén: Zalai Matematikai Tehetségekért Alapítvány) bonyolítja le. A szakgimnáziumok kategóriájában a 9-10 és a 11-12. évfolyamon egyaránt indulnak diákjaink. (2018/2019. márc.)

A Matematikában Tehetséges Gyermekekért Alapítvány (MATEGYE) minden évben megrendezi a Zrínyi Ilona Matematikaversenyt a 2-12. osztályos tanulók részére. A kétfordulós – szintén tesztkitöltős – verseny szakgimnáziumi kategóriájában mind egyéni, mind csoportversenyben érnek el tanulóink megyei dobogós helyezést. (2017/2018/2019. febr.)

A 2016/17-es tanévtől hirdette meg az MM Publications – ELT Hungary Kft. által szervezett English Language Competition-t (ELC). Az egy tanóra hosszúságú országos versenyt a diákok saját iskolájában rendezik meg a középiskoláknál két külön korcsoportban. Itt a tanulóknak egy feleletválasztós tesztet kell kitölteniük. Ez egyrészt a verseny olvasmányának megértését, másrészt angol nyelvi ismereteiket méri. Diákjaink mind a 9-10, mind a 11-12. évfolyamosok kategóriájában indulnak. (2017/2018. márc.)

A tatai Bláthy Ottó Szakgimnázium rendezvénye a Spell Check (angol helyesírási) verseny a 9, 10 és 11. évfolyamosok részére. Itt a Centrum meghívott tagintézményeinek tanulóival együtt két fordulóban, szóban illetve írásban adnak számot tudásukról a balassások a 2017/2018-as tanévtől kezdődően. (2017/2018. nov.)

Az angol nyelv mellett németül is vetélkednek a 9-11. illetve 12-14. évfolyamos tagintézményi tanulók a tatabányai TSZC Kereskedelmi, Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájának Idegen Nyelvi, Angol és Német Prezentációs Versenyén. Itt egy szabadon választott témából kell prezentációt készíteniük és bemutatniuk azt élőszóval kísérve kétfős csapatokban. (2017. márc., 2018. febr., 2019. márc.)

Ugyanezen nyelveken zajlik szintén a megyeszékhelyen a TSZC Mikes Kelemen Felnőtt és Ifjúsági Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájának a 2003/2004-es tanévben életre hívott kétfordulós Olvasás és Szövegértés Idegen Nyelven elnevezésű versenye is. A megmérettetés a tanulóknak egy előre megküldött, idegen nyelvű rövidített regény megértését teszteli feladatlapok segítségével. (2017. nov./2019. márc.)

A gasztronómiai versenyek közül az Ízek-Korok-Hangulatok Kulturális és Gasztronómiai Fesztivál részeként a 2013-tól az Erzsébet-parkban megrendezett Esztergom Étele elnevezésű szabadtéri főzőversenyen vesznek részt szakácsjelöltjeink.
A Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség által támogatott kulináris megmérettetés célja, hogy a versenyzők tájjellegű ételeket készítsenek friss, kizárólag hazai alapanyagokból. A győztes fogások egy évig helyi éttermek étlapjain szerepelnek. (2017./2019. szept.)

Az iskola saját, hagyományteremtő kezdeményezése a Balassa Suli Chef verseny, ahol 10-11. évfolyamos szakács tanulóink versengenek egymással kétfogásos ételekkel a 2017/18-es tanévtől. Felkészítőik és egyben a zsűritagok is gyakorlati munkahelyük képviselői, akik a nyersanyagot is biztosítják. A főzőverseny a tankonyhán zajlik, az ünnepélyes eredményhirdetésre és díjátadóra az iskola dísztermében kerül sor. (2017/2018. nov. )

A Szakma Kiváló Tanulója Versenyt (SZKTV) 2008 óta rendezi meg a nappali tagozatos szakmai képzésben résztvevők részére a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara és a Nemzetgazdasági Minisztérium.
A januártól áprilisig tartó, központi elődöntőből, válogatóból és döntőből álló versenysorozat rendszeres résztvevői iskolánk kereskedelmi és vendéglátós tanulói. (2018. jan-ápr.)

A gazdasági tantárgyak megmérettetései közül az iskola minden évben részt vesz a 12. évfolyamos diákok részére szervezett, interakítv Ágazati és ágazaton kívüli szakmai érettségi vizsgatárgyak versenyén (ÁSZÉV) elméleti gazdaságtanból, ügyviteli alapismeretekből, kereskedelmi és vendéglátó ismeretekből. A verseny on-line elődöntőjéből minden ágazatból az első 30 helyezett jut tovább a kétnapos, Szolnokon megtartott írásbeli-szóbeli döntőbe. (2018. ápr.)

A 2011/2012-es tanévtől kezdve szintén minden évben megrendezésre kerül az Econventio online tesztverseny. A 40 elméleti és számolási kérdésből álló verseny szervezői az Econventio Egyesület, a Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kara, az Állami Számvevőszék valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. A március és május között elérhető felületen az Econventio iskolahálózat többi intézményével mérik össze tudásukat tanulóink. (2018. márc-máj.)

Az ügyvitel szakmacsoporthoz köthető az évente Komáromban megrendezett Kultsár Regionális Gépíróverseny. A Kultsár István Szakgimnázium és Szakközépiskola rendezvényén a diákok évfolyamonként mérik össze tudásukat a Centrum iskoláinak többi tanulójával, köztük a házigazdával. (2017. márc.).
A Magyar Gyorsírók és Gépírók Szövetsége által lebonyolított Teöreök Aladár Országos Tanulói Gyorsíró-, Gépíró- és Szövegszerkesztő-verseny pedig országos rendezvény. (2017. ápr.)

Március végén az Esztergomi Katasztrófavédelmi Kirendeltség rendezi meg az évenkénti Felmenő Rendszerű Ifjúsági Katasztrófavédelmi Vetélkedő helyi fordulóját. Az általános és középiskolások többek között tűzoltó eszközök ismeretéből, elsősegélynyújtásból, árvízi védműépítésből, tárgy- és életmentésből teszik magukat próbára. Elméleti tudásukat tűzoltósági, iparbiztonsági és polgárvédelmi totó teszteli. Emellett megismerkednek a rendező település helytörténetével. (2017/2018/2019. márc. )

Sportesemények

A sport iránt érdeklődő diákok a testnevelők irányításával rendszeres résztvevői különböző sporteseményeknek a tanév folyamán.

2001-től, a Mária Valéria híd újjáépítése óta évente szeptemberben rendezik meg a Hídfutást. Az Esztergom és Párkány közötti, 3,7 km hosszú verseny szervezői az Esztergom Város Diáksportjáért Egyesület, a Párkányi Városi Művelődési Központ és az Esztergomi Futóművek ASE. Diákjaink és a tantestület több tagja rendszeres részvevője az eseménynek. (2017/2018. szept.)

A város önkormányzata 1987-ben elevenítette fel az Aradi Vértanúk Emléknapja keretében a Kegyeleti Stafétát. A középiskolai leány- és fiúcsapatok a Hősök teréről indulnak a Bottyán hídnál levő célig. Az eredményhirdetésre hagyományosan az Aradi téri emlékműnél tartott ünnepi megemlékezés keretében kerül sor. (2017/2018. okt.)

Április középén indul a fővárosból az összes megyét és több mint 200 települést érintő Toborzó Országfutás. A Magyar Honvédség a helyi intézmények, iskolák és civil szervezetek segítségével mozgósítja a résztvevőket. Az egészséges életmód népszerűsítése mellett a világháborús katonahősökre is emlékeznek a toborzó váltófutás mellett. Május közepén érnek Esztergomba a futók, ekkor csatlakoznak hozzájuk iskolánk tanulói.

2002 óta rendezi meg az Együtt Egy Drogmentes Magyarországért Mozgalom a Drogmentes Magyarországért Maraton elnevezésű sporteseményt. Ez a váltófutás is Budapestről indul és ott véget. Eközben 300 települést érint 42 nap alatt a 2000 kilométeres távon. A programba mintegy 200 iskola kapcsolódott be. A futást követően felvilágosító előadáson vesznek részt tanulóink és leteszik a drogmentes kapitányi fogadalmat a város főterén. (2017/2019. ápr.)

A Pézsa Tibor Városi Sportcsarnokban rendezik meg az Esztergomi Vitézek Rugby AFC teremtornáit. A decemberi Mikulás Terem Rögbi Tornával zárja az évadot az egyesület. Diákjaink leány illetve fiú U16 és U19 korosztályokban versenyeznek itt a város középiskoláival. E kupa folytatása a februári bajnokság. (2017. febr.) A Városi Szabadtéri Rögbi Torna a tanév első érintős középiskolai rögbi bajnoksága a MIM Vasas pályán. (2017. ápr.)

A Sportcsarnokban a középiskolás amatőr csapatok részére szervezett kispályás teremlabdarúgó emléktornákon is megemlékeznek a város kiemelkedő sportembereiről.
Az V. korcsoportos (9-10. évfolyamos) tanulók részére szervezett tavaszi Bajer János Középiskolai Kispályás Teremlabdarúgó-emléktorna az 1960-as évek elejéig az Esztergom NBII-es és NBIII-as csapatában játszó, majd három évtizedig játékvezetőként is tevékenykedő sportember előtt állít emléket. (2019. febr.) Az 1950-es, 60-as évek kiemelkedő testnevelőjéről és edzőjéről elnevezett Csabai Lajos Középiskolai Kispályás Teremlabdarúgó-emléktornát a VI. korcsoportos (11-12. évfolyam) diákok számára rendezik meg. Az őszi-tavaszi rendszerben zajló mérkőzés-sorozatban szintén képviselteti magát az iskola minden évben egy-egy csapattal.(2017. febr./2018. márc./2019. febr.)

Ugyancsak városi rendezvény az Esztergom Város Diáksportjáért Egyesület és a Dobó Katalin Gimnázium decemberi V-VI. korcsoportos Futsal-Teremlabdarúgó Tornája. A bajnokságnak a középiskola tornaterme ad otthont, ahol körmérkőzéseket játszanak a balassások a város többi iskolájával.

2018. márciusában adták át a gimnázium műfüves futball-, aszfaltburkolatú kosárlabda- és rugalmas burkolatú futópályából álló komplex szabadtéri sportlétesítményét. E tanévtől kezdődően az EVDE a házigazda középiskolával közösen rendezi meg a 3Tusa Dobó Kupát (FussKosarazzFocizz!). A versenyre 3 leány és 3 fiú résztvevőből álló hatfős középiskolai csapatok nevezhetnek a IV. illetve V-VI. korcsoportból. Az első versenyszám a 6×200 méteres váltófutás. A kosárlabda, illetve a kispályás labdarúgó mérkőzéseket ezután párhuzamosan bonyolítják le a két sportpályán. (2018. ápr./2019. jún.)

Az egyesület további szervezése az V-VI. korcsoportos Városi Leány Röplabda Diákolimpia és az V-VI. korcsoportos Városi Fiú Röplabda Diákolimpia is. A középiskolások részére rendezett teremtorna házigazdája és társszervezője mindig az egyik résztvevő intézmény. (2017. febr. lányok, fiúk; 2018. márc. lányok, febr. fiúk; 2019. febr. lányok, fiúk)

A Diáksport Hete keretében a város összes iskolájának részvételével zajlik az Esztergomi Szent Erzsébet diák-kupa sorozat a 2015/16-os tanévtől kezdődően a házigazda középiskola lebonyolításában. Röplabdában a középiskolás korosztály leány és fiú tornáin vesznek részt diákjaink az iskola színeiben áprilisban. (2017. ápr.)

A Fair Play szellemiségének és magatartásformájának népszerűsítése, az egészséges életmódra nevelés céljából indította el a Magyar Labdarúgó Szövetség a Fair Play Cup Középiskolai Labdarúgó Programot. Az MLSZ Megyei Igazgatósága által koordinált, 14-19 éves korosztály részére szervezett őszi és tavaszi tornákra intézményünk a fiúk versenyére nevez be tanévenként 12 főt. (2017. tavasz, 2018. tavasz, 2018. ősz, 2019. tavasz)
Mint a kupában rendszeresen résztvevő csapat, az iskola tanulói több alkalommal meghívást kaptak a szövetség Gyermekszektor-programjának keretében a magyar válogatott felkészülési mérkőzéseire.

A 2016/2017-es tanévben hívták életre a Szakképzési Centrumok Országos Futsal Bajnokságát (Centrum Futsal). A körzeti selejtezőkből, megyei, regionális valamint országos döntőből álló tornán körmérkőzéseken mérik össze erejüket a diákcsapatok. (2018/2019. febr.)

A Tatabányai Szakképzési Centrum megalakulásának évében indította el a Centrum Vándorkupa Középiskolás Kispályás Labdarúgó Tornát. Ennek keretében a központ leány- és fiúcsapatai körmérkőzéseken mérik össze tudásukat a vándorserlegért. (2017/2018. okt.)

Az EVDE, valamint az Esztergomi Torna Club és az Esztergomi Úszó Club sportegyesületek rendezvénye az Esztergom Körzeti Diák Úszóbajnokság és Kupaverseny. A megmérettetésen a Szent István Strandfürdő fedett uszodájában 50 és 100 méteren versenyeznek Esztergom és környéke I-VI. korcsoportos amatőr és igazolt diákversenyzői. Tanulóink mind egyéni (gyors, mell, hát), mind váltóúszásban érnek el dobogós helyezést az amatőr V. és VI. korcsoportokban. (2017/2018. nov.) A verseny egyben az Úszás Diákolimpia Komárom-Esztergom megyei döntőjének válogatóversenye is. A városi döntőből az egyéni versenyszámokból az első három helyezett, a váltókból az első helyezett négyfős csapatok jutnak tovább a megyeszékhelyen megrendezett döntőbe. (2018. dec.)

Középiskolai csapatokkal vetélkednek tanulóink májusban az Esztergomi Fürdő–Aquasziget Strandröplabda Városi Diákolimpián is. Az Aquasziget Élményfürdő szabadtéri pályáján a 4+1 fős játékformában állnak ki egymás ellen a leány- és fiúcsapatok egymást követő két játéknapon. (2017/2018/2019. máj.)

A vízi sportok kedvelői április és május végén a Lampionos csónakfelvonuláson (szervező: Esztergomi Hajós Egylet) illetve az Iskolák-közti Sárkányhajó Bajnokságon.